جستجوی برچسب

کورش قربان پور

جایگاه آزمایشگاه در سلامت سالمندان

جایگاه آزمایشگاه در سلامت سالمندان کورش قربان پور1- مجتبی حیدری2- زهرا ایازی3 1- کارشناس مسئول آزمایشگاه پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   2- کارشناس آزمایشگاه، مدیر پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد      3- کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، معاونت درمان…