جستجوی برچسب

کنترل کیفی رفراکتومتر

­­­­کنترل کیفی آزمایش ادرار

­­­­کنترل کیفی در آزمایشگاه تجزیه ادرار نویسنده: محمدرضا یزدانی کارشناس ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حصول اطمینان از صحت و دقت کارهای انجام‌شده بر روی نمونه‌های آزمایشگاهی امری ضروری است. علی‌رغم تعداد زیاد تست‌های تجزیه ادرار، متأسفانه برنامه‌های کنترل کیفیت به مانند سایر بخش‌های آزمایشگاه در آن اجرا نمی‌شود. البته…