جستجوی برچسب

کشت توکسوپلاسما

مروری بر روش‌های تشخیص سرولوژیک بیماری توکسوپلاسموزیس (2)

مروری بر روش‌های تشخیص سرولوژیک بیماری توکسوپلاسموزیس (بخش دوم) اسماعیل عباسی، پیمان خضری، شهرام خادم وطن 1: گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 2: گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 3: دانشيار، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران…
rtp gacor