جستجوی برچسب

کریسپر

کریسپر

معرفی تکنولوژی جدید ویرایش ژنومی با نام کریسپر مرجان حیدرزاده عضو هیئت علمی گروه بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد   سیستم کریسپر تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ خوشه‌ای  (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) یا به اختصار CRISPR  بخشی از DNA  پروکاریوت هستند که حاوی…
slot gacor 2023