G-B570M527NK
جستجوی برچسب

کتاب کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

کنترل کیفی در آزمایشگاه خون‌شناسی

کنترل کیفی در آزمایشگاه خون‌شناسی کاوه طاری1،  آرزو رحیمی2 دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و کارشناس علوم آزمایشگاه، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی و کارشناس علوم آزمایشگاه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران خلاصه آنالایزرهای هماتولوژی یا…
situs slot gacor