جستجوی برچسب

کاوشگر

تکنیک‌های تکثیر چندگانه کاوشگر

تکنیک‌های تکثیر چندگانه کاوشگر دکتر مهدی فصیحی راوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)   تعیین تعداد نسخه‌های یک ژن در ژنوم (دوزاژ ژنی) کاربردهای فراوانی در تحقیقات بیولوژیک، پزشکی و بالینی دارد، همچنین تغییر تعداد نسخه‌های یک ژن در…
slot gacor