جستجوی برچسب

کاغذ

میکروارگانیسم و کتاب

میکروارگانیسم و کتاب (آسیب‌های ناشی از میکروارگانیسم‌ها در کاغذ) دکتر محمد قهری نمونه‌ی آسیب میکروبیولوژیک در کتاب ترکیب شیمیائی کاغذ را موادی مانند سلولز، لیگنین، همی‌سلولزها، پکتین‌ها، موم‌ها، تانن‌ها، پروتئین‌ها و ترکیبات معدنی تشکیل می‌دهند. در کاغذ میکروارگانیسم‌ها نه‌تنها به سلولز بلکه به سایر ترکیبات موجود در آن حمله می‌کنند.…
situs slot online gacor