جستجوی برچسب

کاظم مشایخی

IMMUNO-PCR

IMMUNO-PCR  فرزندی از نسل الیزا و PCR کاظم مشایخی دانشجوی دکترای ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد خلاصه از زمانی که تشخیص عوامل میکربی، سموم و هر آنتی‌ژن (Ag) دیگر اهمیت پیدا کرد، روش‌های تشخیصی متعددی روی کار آمده و معرفی شده‌اند که امروزه دو روش PCR و الیزا (ELISA) از همه مهم‌تر و پرکاربردترند اما با پیشرفت‌هایی که در شناخت…
situs slot online gacor