جستجوی برچسب

کارسینوم آناپلاستیک

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی کارسینوم تیروئیدی با تمایز ضعیف و کارسینوم…

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی کارسینوم تیروئیدی با تمایز ضعیف و کارسینوم آناپلاستیک  دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کارسینوم تیروئیدی با تمایز ضعیف معیارهای تشخیصی - اسمیرهای پرسلول - سلول‌های منفرد، الگوی رشد توپر، ترابکولار، اینسولار - همپوشانی سلولی قابل توجه و افزایش نسبت هسته به…
slot gacor 2023