جستجوی برچسب

کاربرد الکتروفورز

الکتـروفــورز

الکتـروفــورز مهندس احسان درخشان‌نیا bme.ehsan@gmail.com  الکتروفورز از شناخته‌شده‌ترین روش‌های آزمایشگاهی برای جداسازی بیوملکول‌ها می‌باشد و عبارت است از حرکت یک جسم باردار در یک میدان الکتریکی در PH معین. در این روش حرکت ذرات (نمونه‌های دارای بار الکتریکی) در داخل مایعی تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یکنواخت از میان شبکه‌ای متخلخل یا…
rtp live gacor