جستجوی برچسب

چرخه مدیریت خطا

مدیریت خطا در آزمایشگاه

چالش‌های استقرار و اجرای موفق چرخه مدیریت خطا (نامنطبق) در آزمایشگاه بالینی بخش دوم جدول خطاهای آزمایشگاهی در حوزه بخش فنی آزمایشگاه دکتر مهرداد ونکی – آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین دارنده اولین لوح کیفیت در سطح آزمایشگاه‌های استان تهران در این متن سعی گردیده است تا با طبقه‌بندی برخی از خطاهای بالقوه…
rtp gacor