جستجوی برچسب

چرخه سلولی

چرخه سلولی

چرخه سلولی الهام پوییده1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر عباس اخوان سپهی3 1: کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران dr.pouide @gmail.com. 2: استادیار بخش ویروس‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران arefian@ut.ac.ir 3: استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی،…