جستجوی برچسب

متابولیسم باکتری ها

متابولیسم کربن و انرژی باکتری‌های بی‌هوازی

متابولیسم کربن و انرژی باکتری‌های بی‌هوازی زکیه نظری، کارشناس ارشد میکروبیولوژی Zakiye.nazari1987@gmail.com  متابولیسم انرژی‌زا در باکتری‌ها در باکتری‌های مختلف برای تبدیل انرژی شیمیای یا انرژی نوری به نیرویی که بتواند از نظر بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد سه مسير تنفس، تخمیر و فتوسنتز موجود است. در تنفس مولکول اکسیژن آخرین پذیرنده…