جستجوی برچسب

مایلوبلاست

تشخیص آزمایشگاهی نئوپلاسم‌های بافت خون‌ساز 2017 (1)

تشخیص آزمایشگاهی نئوپلاسم‌های بافت خون‌ساز 2017 قسمت اول دكتر حبیب‌الله گل‌افشان، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار، كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز امروزه در تشخیص دقیق بدخیمی‌های بافت خون‌ساز، مجموعه‌ای از داده‌های مرفولوژی، ایمونوفنوتایپ، ایمونوهیستوشیمی، فلوسیتومتری، سیتوژنتیک و ژنتیک…