جستجوی برچسب

مانوش توحیدی راد

سندرم ای‌کاردی-گاتیئرز

سندرم ای‌کاردی-گاتیئرز Aicardi–Goutières Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، مهسا جمالی (کارشناس ارشد ژنتیک)، مانوش توحیدی راد (کارشناس ارشد ژنتیک)، رعنا باقری (کارشناس ارشد ژنتیک) مؤلف مسئول: شاهین اسعدی (Molecular Geneticist)   کلیاتی از سندرم ای‌کاردی-گاتیئرز سندرم ای‌کاردی-گاتیئرز، یک اختلال ژنتیکی نادر است که…

سندرم XP

سندرم XP Xeroderma Pigmentosum Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، مانوش توحیدی راد (کارشناس ارشد ژنتیک)، محمد مبلغ حسینی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Molecular Geneticist)   کلیاتی از سندرم XP سندرم ایکس پی، اختلال نادر ژنتیکی پوستی است که با افزایش حساسیت DNA پوست به اشعه ماوراء بنفش…