جستجوی برچسب

ماندانا احمدی

کاندیدیازیس در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس

کاندیدیازیس در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس پیمان سلیمانی1، روژین جمشیدی2، ماندانا احمدی3 1 کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2 کارشناس علوم آزمایشگاهی 3 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی مقدمه: سیستیک فیبروزیس (CF) بيماري اتوزومال با شیوع جهانی است که اولين بار در سال ۱۹۳۸ در ايالت متحده…