جستجوی برچسب

ماریه بوباش

آلوایمونیزاسیون گلبول‌های قرمز

آلوایمونیزاسیون گلبول‌های قرمز در کودکان بتاتالاسمی ماژور  با تزریق مکرر خون ماریه بوباش معرفی تالاسمی اختلالی خونی، اتوزومال و مغلوب است که در اثر تضعیف و تخریب گلبول‌های قرمز به‌علت تغییر یا حذف ژن‌های دخیل در فرایند ساخت هموگلوبین ایجاد می‌شود. حالت هموزیگوت آن یعنی تالاسمی مینور خفیف‌تر است و ممکن است بدون علامت، همراه با آنمی…