QWEWQRR بایگانی‌ها لیگاز - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

لیگاز

تکنیک‌های مولکولی بر پایه لیگاز

تکنیک‌های مولکولی بر پایه لیگاز  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)   تکنیک‌های لیگازی موجب اتصال دو اولیگونوکلئوتید 20-15 بازی به یکدیگر می‌شود، در این تکنیک‌ها دو کاوشگر (پرایمر) به مولکول هدف، شامل محصول PCR…
rtp gacor