جستجوی برچسب

لیپوما

لیپوماهای اندام فوقانی

لیپوماهای متعدد اندام فوقانی: گزارش مورد دکتر طاهره اسلام منش استادیار پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان چکیده در حالی که لیپوما یکی از شایعترین تومورهای خوش‌خیم بافت نرم است، لیپوماتوز متعدد فامیلیال بسیار نادر می‌باشد. در این مقاله یک مورد لیپوماتوز متعدد فامیلیال گزارش می‌شود. بیمار معرفی شده جوان 25 ساله‌ای است که به علت…