جستجوی برچسب

لیشمانیا زیر میکروسکوپ

لیشمانیا

لیشمانیا و ساز و کارهای گریز از سیستم ایمنی انسان  محسن قماشلویان1- فاطمه اسکندری غریبوند1– دکتر سیدحسین حجازی2– دکتر ناهید اسکندری3 1. دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2. عضو هیئت علمی و استاد مرکز تحقیقات پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3. عضو هیئت علمی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان…
slot deposit qris