جستجوی برچسب

لکتین

لکتین

کاربردهای تکنیکی نوین لکتین در تشخیص و درمان بیماری فاطمه زهراب، دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژي پزشکی چکیده لکتین‌ ها گلیکوپروتئین‌های غنی از سیستین هستند که خصوصیت بخش قندی آن‌ها موجب تمایزشان از یکدیگر می‌شود و این قابلیت را دارند که به بطور برگشت‌پذیر و اختصاصی به مونوساکارید یا الیگوساکارید متصل گردند. لکتین در جانوران در تنظیم…
slot gacor