جستجوی برچسب

لوپوس

لوپوس اریتماتوی دیسکوئید در مقابل برخی از انواع درماتوفیتوزیس

لوپوس اریتماتوی دیسکوئید در مقابل برخی از انواع درماتوفیتوزیس دکتر محمد قهری آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت لوپوس اریتماتوی جلدی دارای طیف وسیعی از تظاهرات است که دامنه‌ی آنها از ضایعات منفرد و مزمن پوست در لوپوس اریتماتوی مزمن، تا ضایعات وسیع پلی‌مورف (چند شکل) در لوپوس اریتماتوی جلدی تحت حاد، تا درگیری اعضاء متعدد در لوپوس…
slot gacor