جستجوی برچسب

كلستریدیوم

باسیل‌ های گرم مثبت اسپوردار

مروری تازه بر باسیل‌ های گرم مثبت اسپوردار  دكتر رضا ميرنژاد (استاد دانشگاه) باسیل‌های گرم مثبت  اسپوردار عبارتند از گونه‌های كلستریدیوم و باسیلوس. این باسیل‌ها در همه‌جا پراكنده بوده و ازآنجایی‌که اسپور تولید می‌کنند، می‌توانند سال‌ها در محیط زنده بمانند. گونه‌های باسیلوس هوازی هستند درحالی‌که كلستریدیوم‌ها بی‌هوازی اجباری…