جستجوی برچسب

كاوشگر

تكنيك واكنش ‘‍‍5 نوكلئاز

تكنيك واكنش '‍‍5 نوكلئاز  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) در اين تكنيك پس از مخلوط كردن نمونه و ديگر تركيبات واكنش، آزمايش در ميكروتيوب دربسته انجام شده و احتياجي به فرايندهاي بعد از PCR…
rtp gacor