جستجوی برچسب

قانون اهم

مباني الکتروفورز

مباني الکتروفورز دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان)     الکتروفورز (Electrophoresis) به حرکات ذرات بروی یک بستر تحت میدان الکتریکی گویند. الكتروفورز روشي است كه در آن نمونه‌هایی که بار الکتريکي دارند، تحت تأثیر يك ميدان الكتريكي از ميان شبکه‌ای…