QWEWQRR بایگانی‌ها قارچ فوزاریوم - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

قارچ فوزاریوم

مایکوتوکسین‌های شایع قارچ فوزاریوم

مایکوتوکسین‌های شایع قارچ فوزاریوم مژگان سبزعلی‌زاده1، عاطفه شجاعیان1، الهام بغدادی1، صادق خداویسی2 1 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا 2 دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران قارچ فوزاریوم نوعی قارچ رشته‌ای از شاخه آسکومیست‌ها است و از جمله قارچ‌های ساپروفیت است که موجب فساد…
slot gacor 2023