جستجوی برچسب

قارچ آسپرژيلوس

بیماری آسم و قارچ آسپرژيلوس

بیماری آسم و قارچ آسپرژيلوس دکتر صادق خداویسی، الهه ساسانی گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران قارچ آسپرژيلوس به‌طور وسیعی در محیط پراکنده بوده و در خاک، بر روی گیاهان و مواد آلی در حال فساد یافت می‌شود. این قارچ‌ها در هوا، آب، غذا و گردوغبار وجود دارند و اسپورهاي اين قارچ به‌وسیله همه…