جستجوی برچسب

فلوسایتومتری

فلوسایتومتری

مروری بر روش فلوسایتومتری فتانه توسلیان، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی دکتر احمد زواران حسینی، استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی الهام عبدالهی، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی فلوسایتومتری (Flow Cytometry) …