QWEWQRR بایگانی‌ها فسقفوفروکتوکیناز - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

فسقفوفروکتوکیناز

متابولیسم قندها

متابولیسم قندها و بیماری‌های ناشی از اختلالات آن‌ها مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز مسیر پنتوز فسفات سرنوشت اصلی گلوکز در پستانداران، ورود به سیکل گلیکولیز و تولید پیروات و ورود به سیکل کربس و در نهایت تولید ATP…
rtp live gacor