جستجوی برچسب

فسفولیپیدوز

عارضه فسفولیپیدوز ناشی از مصرف داروهای کاتیونیک در بافت کبد و روش‌های…

عارضه فسفولیپیدوز ناشی از مصرف داروهای کاتیونیک در بافت کبد و روش‌های تشخیصی آن دکتر محمدرضا ملک، phd بیوشیمی ،مشاور و مدرس سیستم کیفیت عارضه فسفولیپیدوز عارضه فسفولیپیدوز یک اختلال در فرآیند ذخیره‌سازی لیپیدها است که در آن مازاد فسفولیپیدها در بسیاری از سلول‌ها از جمله هپاتوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها و…