جستجوی برچسب

فرهنگ ایمنی

بررسی اهمیت ایمنی بیمار و چگونگی تعامل با آن در مراکز آموزشی ـ درمانی

بررسی اهمیت ایمنی بیمار و چگونگی تعامل با آن در مراکز آموزشی ـ درمانی محمد سورانی دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران چکیده مقدمه: مراقبت‌های بهداشتی- درمانی یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات محسوب می‌شود. مطمئناً جایگاه خدمات درمانی بسیار مبرهن و آشکار است و تمامی…