جستجوی برچسب

فرشته قاسمی سیمکانی

بررسی آئروسل‌های قارچی آلوده‌کننده محیط آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه پرند

بررسی آئروسل‌های قارچی آلوده‌کننده محیط آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه پرند سحر فرزانه1*،  الهه سرداری2، فرشته قاسمی سیمکانی3 1،2،3گروه زیست‌شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامي، پرند، ايران. *نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای تکوین دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران. پست الکترونیکی: sahar.farzaneh@gmail.com چکیده سابقه و هدف:…
situs slot gacor