جستجوی برچسب

فرح قاسم پور

سندرم لش- نیهان Lesch-Nyhan Syndrome

سندرم لش- نیهان Lesch-Nyhan Syndrome شاهین اسعدی*، فرح قاسم پور، محبوبه عبدلی، وحید قربانی، خاطره غریبه (دانشجویان ژنتیک مولکولی)- دکتر علی نظیرزاده متخصص ژنتیک استادیار دانشگاه *نویسنده مسئول: شاهین اسعدی سندرم لش- نیهان به عنوان سندرم نقرس نوجوانان شناخته شده است که یک اختلال نادر به ارث رسیده ناشی از کمبود آنزیم هیپوگزانتین…
rtp gacor