جستجوی برچسب

فاکتور سیزده

دستورالعمل راهبردی برای تشخیص کمبود فاکتور سیزده در ایران (4)

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی (بخش چهارم) دستورالعمل راهبردی برای تشخیص کمبود فاکتور سیزده در ایران  اکبر درگلاله، دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران کمبود فاکتور سیزده نوعی بیماری خونریزی دهنده نادر است که شیوع آن…

رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده (بخش سوم)

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی (بخش اول) رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده (بخش سوم) اکبر درگلاله1، شادی طبیبیان2، دکتر شعبان علیزاده3، یداله فرشی2، مریم سادات حسینی2، فاطمه روشن ضمیر2 دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده…

رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده (بخش دوم)

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی (بخش دوم) رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده (بخش دوم)  اکبر درگلاله1، 2، شادی طبیبیان1، دکتر شعبان علیزاده3، یداله فرشی1، مریم سادات حسینی1، فاطمه روشن ضمیر1 کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده…

 روش‌های آزمایشگاهی و استاندارد‌های بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی…

 روش‌های آزمایشگاهی و استاندارد‌های بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی (بخش اول) رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده (بخش اول)  اکبر درگلاله1، 2، شادی طبیبیان1، یداله فرشی1، مریم‌سادات حسینی1، فاطمه روشن ضمیر1، شعبان علیزاده3 کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده…
rtp gacor