جستجوی برچسب

فاطمه فرجی مزرعه خلف

تعیین الگوی پلاسمیدی باکتری‌های گرم منفی عامل عفونت‌های بیمارستانی

تعیین الگوی پلاسمیدی باکتری‌های گرم منفی عامل عفونت‌های بیمارستانی  زهرا رخشیدن، کارشناس ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین شهر عباس حسین‌زاده ایواتلو، کارشناس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین شهر فاطمه فرجی مزرعه خلف، کارشناس علوم آزمایشگاهی…

ویروس‌های نوظهور عامل بیماری خونریزی‌دهنده حاد

ویروس‌های نوظهور عامل بیماری خونریزی‌دهنده حاد حسین شعاعی دیزج: کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز علی خدایی آذر خیاوی: کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جواد اسداللهی: کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زلیخا ابراهیم‌زاده: کارشناس هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل فاطمه فرجی مزرعه خلف: کارشناس علوم…