G-B570M527NK
جستجوی برچسب

فاطمه زهراب

لکتین

کاربردهای تکنیکی نوین لکتین در تشخیص و درمان بیماری فاطمه زهراب، دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژي پزشکی چکیده لکتین‌ ها گلیکوپروتئین‌های غنی از سیستین هستند که خصوصیت بخش قندی آن‌ها موجب تمایزشان از یکدیگر می‌شود و این قابلیت را دارند که به بطور برگشت‌پذیر و اختصاصی به مونوساکارید یا الیگوساکارید متصل گردند. لکتین در جانوران در تنظیم…

بیوسنسور، روشی نوین در تشخیص زودهنگام

بیوسنسور، روشی نوین در تشخیص زودهنگام فاطمه زهراب دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی  چکیده بيوسنسورها از دو جزء  bioreseptorsو Transducer تشکيل شده‌اند؛  bioreseptor مولکولي است که آناليت را در نمونه شناسايي کرده و سيگنال بيولوژيک ايجاد مي‏کند که توسط Transducer به سيگنال قابل اندازه‏ گيري توسط دستگاه‌ها تبديل مي‌شود و بر اين…
slot deposit qris