جستجوی برچسب

دکتر سیدعلیرضا سجادی

ارتباط بین گستره توزیع گلبول‌های قرمز خون و اسکیزوفرنیا

ارتباط بین گستره توزیع گلبول‌های قرمز خون و اسکیزوفرنیا دکتر سیدعلیرضا سجادی دانشیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری بیماستان ابن سینا، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران چکیده: اهداف: اسکیزوفرنیا یک بیماری روانی مزمن است. مطالعه حاضر مقایسه‌ای است بین مقادیر گستره توزیع گلبول‌های قرمز خون (RDW) در…

نقش میکروبیوتای روده در بیماران مبتلا به زوال شناختی

نقش میکروبیوتای روده در بیماران مبتلا به زوال شناختی   دکتر سیدعلیرضا سجادی دانشیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری بیمارستان ابن سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران   چکیده هدف: ارتباط بین ترکیب میکروبیوتای روده و بیومارکرهای فعال شدن ایمنی و التهاب در افراد سالخورده بررسی شد. بیماران: مارکرهای…