جستجوی برچسب

دکتر رضا فخری

نگاهی اجمالی بر روش‌های تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به…

نگاهی اجمالی بر روش‌های تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین تاج‌الدین اکبرزاده – کارشناس ارشد میکروب‌شناسی دکتر حسین شریفی- دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی دکتر فتح‌اله عین‌اله‌زاده- دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دکتر رضا فخری- دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی عادل نصیری- کارشناس علوم آزمایشگاهی    مقدمه استافیلوکوکوس…