جستجوی برچسب

دکتر داریوش فرهود

فنیل‌کتونوریا

فنیل‌کتونوریا دکتر داریوش فرهود1،2؛ سمیه عمادی کوچک3؛ 1: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 2: گروه علوم پایه/ اخلاق، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 3: کلینیک ژنتیک دکتر فرهود، تهران، ایران.   پیشگفتار بیماری‌های متابولیکی یا بیوشیمیایی تک‌ژنی، معمولاً با عنوان «خطاهای ذاتی متابولیسم» شناخته…