جستجوی برچسب

دکتر حسین قربانی

نگاهی گذرا بر روش‌های متداول تشخیص بیماری سل

نگاهی گذرا بر روش‌های متداول تشخیص بیماری سل دکتر حسین قربانی: دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مغان (گرمی) روح اله سالمی قشلاق: کارشناس علوم آزمایشگاهی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مغان (گرمی) سجاد حضی زاده: کارشناس علوم آزمایشگاهی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مغان (گرمی) مقدمه با وجود در دسترس بودن درمان…