جستجوی برچسب

دکتر حسن میردامادی

استاد دکتر حسن میردامادی: پدر سرولوژی در ایران

استاد دکتر حسن میردامادی: پدر سرولوژی در ایران       پروفسور دکتر رضا فرید حسینی (گروه آلرژی و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد) دکتر رضا جعفری (گروه ایمونولوژی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه) استاد دکتر حسن میردامادی در سال 1280 در سه ده اصفهان (خمینی‌شهر) در 12 کیلومتری شمال غرب…