جستجوی برچسب

دکتر امیرسیدعلی مهبد

پارامترهای یاخته‌ سرخ بین پرسنل نظامی شهرهای بندرعباس و تهران

 مقایسه پارامترهای یاخته‌ سرخ بین پرسنل نظامی ساکن شهرهای بندرعباس و تهران و اهمیت آن علی تُرشیزی، کارشناس آزمایشگاه بیمارستان نیروی دریایی سپاه پاسداران شهر بندرعباس فرخنده معصوم‌نژاد، کارشناس آزمایشگاه نویسنده مسئول: دکتر امیرسیدعلی مهبد، دانشیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران   چکیده مقدمه: هدف از این…
rtp gacor