جستجوی برچسب

دکتر احمد زواران حسینی

فناوری سلول‌های بنیادی

فناوری سلول‌های بنیادی فتانه توسلیان، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژِی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی دکتر احمد زواران حسینی، استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی الهام عبدالهی، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی در موجودات زنده سلول‌های…

فلوسایتومتری

مروری بر روش فلوسایتومتری فتانه توسلیان، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی دکتر احمد زواران حسینی، استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی الهام عبدالهی، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی فلوسایتومتری (Flow Cytometry) …

 تعامل میان سلول‌های Th1 ،Th2 و Th17

 تعامل میان سلول‌های Th1 ،Th2 و Th17 فتانه توسلیان، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژِی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی دکتر احمد زواران حسینی، استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی الهام عبدالهی، دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی سلول‌های +ThCD4 به…
slot gacor 2023