جستجوی برچسب

دکتر احسان عارفیان

چرخه سلولی

چرخه سلولی الهام پوییده1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر عباس اخوان سپهی3 1: کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران dr.pouide @gmail.com. 2: استادیار بخش ویروس‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران arefian@ut.ac.ir 3: استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی،…

تب مخملکی

تب مخملکی (تب خال‌دار) Scarlet fever الهام پوییده1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر عباس اخوان سپهی3 1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی. دانشکاهآزاداسلامی. واحدعلوم تحقیقات، تهران، ایران .dr.pouide@gmail.com 2- استادیار بخش ویروس‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.arefian@ut.ac.ir 3- استاد گروه میکروبیولوژی،…

ژن‌درمانی و کاربرد وکتورها

ژن‌درمانی و کاربرد وکتورها الهام پوییده1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر عباس اخوان سپهی 3 1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی. دانشکاهآزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران .dr.pouide@gmail.com 2- استادیار بخش ویروس‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.arefian@ut.ac.ir 3- استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده…

Micro M.RNA، مارکری برای تشخیص سرطان

 Micro M.RNA، مارکری برای تشخیص سرطان  الهام پوییده 1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر عباس اخوان سپهی3 1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران 2- استادیار بخش ویروس‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران…

 ارتباط سرطان سر و گردن با ویروس پاپیلوما

 ارتباط سرطان سر و گردن با ویروس پاپیلوما و بررسی تنوع ژنوتیپی آن در مردان مبتلا به ضایعات دهانی در سال 93 در تهران الهام پوییده1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر علی‌اصغر دلدار3، دکتر عباس اخوان سپهی4   1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران    2- استادیار بخش ویروس‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی،…

بررسی تنوع ژنوتیپی گونه‌های پاپیلوما ویروس در نمونه‌های ضایعات دهانی…

بررسی تنوع ژنوتیپی گونه‌های پاپیلوما ویروس در نمونه‌های ضایعات دهانی بیماران مبتلا به سرطان دهان در ایران الهام پوییده1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر علی‌اصغر دلدار3، دکتر عباس اخوان سپهی4 1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات 2- استادیار بخش ویروس‌شناسی 3- استادیار گروه ژنتیک دانشگاه مالک اشتر 4- استاد گروه میکروبیولوژی…
slot deposit qris