جستجوی برچسب

دکتر ابوالفضل گلستاني

فیبروز و سیروز کبدی

فیبروز و سیروز کبدی دکتر ابوالفضل گلستاني1، امیرحسین دوستی مطلق2، فرهاد نظری ناسی3 دانشیار گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1، دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران2، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران3  فیبروز فیبروز کبدی پاسخ…
situs slot gacor