جستجوی برچسب

دكتر مهرداد ونكي

طراحی سیستم رسیدگی به شکایات

طراحی سیستم رسیدگی به شکایات دكتر مهرداد ونكي مسئول فني آزمايشگاه پاتوبيولوژي فروردين آزمایشگاه بایستی در طراحی سیستم خود اهداف و منابع لازم و ریزفعالیت‌ها را مشخص نماید. اهداف بایستی قابل ‌اندازه‌گیری و با خط‌مشی رسيدگي به شکایات سازگاری داشته باشند و در فواصل معين براساس معیارهای عملکردی تنظیم و بازنگری شوند. فعالیت‌ها بایستی…