جستجوی برچسب

دكتر سهیلا محمودپور

آسپرژیلوس

تشخیص آزمایشگاهی آسپرژیلوزیس تهاجمی دكتر سهیلا محمودپور1، روژین جمشیدی2*، فرزانه ناطقی3،  صادق خداويسي4 1.  مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور، دانشگاه علوم پزشكي کردستان 2. دانشجوي كارشناسي علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 3. دانشجوي كارشناسي ارشد میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین 4. دانشجوي دکترای تخصصی قارچ…