جستجوی برچسب

دكتر اكبر ملك پور

مروري بر تاريخچه آزمايشگاه رفرانس در سال‌هاي 1353 تا 1357

مروري بر تاريخچه آزمايشگاه رفرانس در سال‌هاي 1353 تا 1357 دكتر اكبر ملك پور مقدمه ما در مقابل تاريخ ايستاده‌ايم، تاريخ از پس هر تاريكي‌، روشني‌ و از پس هر نابخردي‌، ‌حقايق را افشاء مي‌كند. با تاريخ نمي‌شود شوخي كرد، دروغ گفت و خودستائي كرد. تاريخ آئينه تمام‌نماي حقايقي است كه بدون هيچگونه پرده پوشي آنها را افشا مي‌كند. گاهي تاريخ…
rtp gacor