جستجوی برچسب

دستگاه گوارش

نکات مهم کاربردی در میکروب‌شناسی بالینی

  نکات مهم کاربردی در میکروب‌شناسی بالینی دکتر مریم متوسل دکتری تخصصی باکتری‌شناسی استادیار دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز     قسمت پنجم دستگاه گوارش (Gastrointestinal Tract) دستگاه گوارش زیستگاه طبیعی عده زیــــــــادی از باکتــــــــــــــری‌ها شامل باسیل‌های گرم منفی بیهوازی اختیاری (Enterobacteriaceae)،…