جستجوی برچسب

درمان آلزایمر

آلزایمر: علت و یافته‌های آزمایشگاهی

آلزایمر: علت و یافته‌های آزمایشگاهی علیرضا پوینده روان کارشناس‌ ارشد بیوشیمی بالینی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر غلامرضا اسدی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرم استاد گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان   مخفف‌ها Aβ; Amyloid-β protein,   AD; Alzheimer’s disease, Apo E; Apolipoprotein E, βAPP; Beta Amyloid…